STRONA GŁÓWNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie
Katarzyna Karwecka - Kancelaria Komornicza w Szczecinie

ul. Gen. L. Rayskiego 23/12 70-442 Szczecin
(wejście od ul. Jagiellońskiej)
nr tel. 091 422 38 88, fax. 091 422 38 66
nr rachunku bankowego Nordea Bank Polska S.A.
o/Szczecin 07 1440 1143 0000 0000 1019 3745

__________________________________________________________________________________________

Godziny urzędowania
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-16.00
środa 8.00-17.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-15.00

Dyżur komornika środa godzina 12.00-17.00


Licytacje

Licytacje ruchomości:


OBWIESZCZENIE  O I LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-09-2014r. o godz. 09:00 w oddziale Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. w Szczecinie przy ul. Mariackiej 24 pokój 7, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:
 
Lp.    Nazwa ruchomości           Ilość               Wartość szacunkowa          Cena wywołania

1.    Telewizor LG koloru czarnego model: 37LG3000     1 [szt.]     1 000,00  *)    750,00
2.    Zestaw wędkarski z wędką czteroczęściową       1 [szt.]     100,00  *)    75,00
3.    Radio z CD Philips dodatkowo z MP4       1 [szt.]     100,00  *)    75,00
4.    Miniwieża Sony CMT-CP101 koloru srebrnego wraz
z dwoma głośnikami koloru brązowego     1 [szt.]     100,00  *)    75,00


*) kwota brutto zawiera podatek VAT

Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

    Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
         Na podstawie § 93 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09. marca 1968 r. w sprawie czynności komorników:
         Komornik wyznacza termin oglądania ww. ruchomości na dzień 11-09-2014 r.                          od godz. 8.45 do godz. 09.00, w wyżej wskazanym miejscu.

więcej >>

Licytacje nieruchomości:


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO

WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014r. o godz. 10:30 w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydział Egzekucyjny 70-952 Szczecin, ul.Narutowicza 19, w sali nr 12

  odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego       

w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i pomieszczenia gospodarczego (z dwóch pokoi wejście na balkon), o łącznej pow. 72,10 m.kw., wpisanego  w  rejestrze  lokali   własnościowych:  Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zamek" (Adres spółdzielni:  70-260 Szczecin, ul. Jagiełły 9), bez urządzonej księgi wieczystej

Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest przeciwko dłużnikowi: Czesław Ziental

Położenie lokalu: 70-376 Szczecin, ul. 5 Lipca 19a/3, 

Suma oszacowania wynosi 245 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi     163 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 500,00zł. 

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej do dnia 21-09-2014r.

więcej >>

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

nr KW 115372

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Katarzyna Karwecka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  22-09-2014r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12,

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu niemieszkalnego

stanowiącego odrębną nieruchomość, składającego się z 28 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 588,40 mkw, dla którego  Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW 115372   [NKW: SZ1S/00115372/9], z lokalem związany jest udział 1920/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie wieczystego użytkowania gruntu objętego KW nr /00113874/  

Lokal należy do dłużników: Kazimierz Szopik oraz Leokadia Katarzyna Szopik na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej

Położenie nieruchomości: 70-374 Szczecin, ul. 5 Lipca 46/3

Obecnie w lokalu znajduje się sklep ogólnospożywczy Lewiatan - 24 h. Przedmiotowy lokal użytkowy położony jest na parterze i w piwnicy budynku (budynek zaś jest jednopiętrowy). Powierzchnia piwnic to 81,80 m.kw., zaś powierzchnia parteru to 506,60 m.kw., łącznie 588,40 m.kw.

W toku postępowania ustalono, że dłużnicy dnia 15-08-2010 r. zawarli umowę dzierżawy przedmiotowej nieruchomości. Umowa dzierżawy została zawarta do dnia 16-08-2040 r., a jej rozwiązanie przed upływem terminu jest możliwe wyłącznie na podstawie pisemnego porozumienia stron. Aneksem z dnia 30-04-2012 r. strony postanowiły ponadto, że w przypadku zakończenia przedmiotowej umowy dzierżawy przed upływem terminu na jaki została zawarta oraz z jakichkolwiek innych przyczyn niż na podstawie pisemnego porozumienia stron, wydzierżawiający zobowiązuje się do zawarcia z osobą trzecią, wskazaną przez dzierżawcę, kolejnej umowy dzierżawy lokalu na warunkach tożsamych z określonymi w przedmiotowej umowie na dalszy czas oznaczony, pozostały do upływu terminu obowiązywania umowy. W przypadku uchylania się przez wydzierżawiającego od spełnienia wskazanego obowiązku, wydzierżawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dzierżawcy kary umownej w wysokości 500.000,00 zł. Czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 1.000,00 zł. miesięcznie, płatny do 10-ego dnia każdego miesiąca. Dzierżawca otrzymał bezwarunkową zgodę na oddanie przedmiotu dzierżawy lub jego części osobom trzecim w poddzierżawę lub najem albo do bezpłatnego używania i kolejne umowy zostały zawarte.

Suma oszacowania wynosi 358.300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     268.725,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35.830,00zł. 

więcej >>